"מועצת הנגב" הינה ארגון אזרחי, המורכב מראשי רשויות, נציגי ציבור, נציגי מוסדות עוגן ומגזר עסקי מקומיים. היא שואפת לייצג את כלל תושבי האזור, להשמיע את קולם ולבטא את צרכיהם אל מול משרדי הממשלה השונים ואל מול קובעי מדיניות.

אודות מועצת הנגב: מסמך יסוד

רקע

בשנים האחרונות מתרחש בנגב תהליך הסמוי מעיני מרבית הישראלים. אזור הדרום זוקף את גוו ומשמיע סיפור חדש. סיפור שעוצמתו, טמונה בהיותו מבוסס על מגוון כוחותיו המקומיים של האזור והתגבשותם לכדי קול חזק וברור.

תהליך זה הנו תוצאה ישירה של עשייה משמעותית ורחבת היקף שנעשתה במסגרת התארגנויות וגופים רבים הפועלים בשנים האחרונות לקידום אזור הדרום וביניהם; הרשות לפיתוח הנגב, אשכולות נגב מזרחי ומערבי, מעגלים בנגב, המשפיעים בדרום, כמו גם שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות והתארגנויות אזרחיות-אזוריות וביניהן, פרלמנט צעירי הנגב. 66 מייסדי המועצה הנם ראשי רשויות בולטים, נציגי מוסדות עוגן אזוריים, נציגי אקדמיה, מנהלי ארגוני מגזר שלישי ונציגי ציבור פעילים.

יש לציין, כי התארגנויות אזרחיות חוץ-פרלמנטריות, כגון "מועצת ישע", המייצגות אינטרסים של סקטורים שונים באוכלוסייה, הוכיחו את האפקטיביות שלהן באופן בלתי ניתן לערעור.

אנו מאמינים כי בשלה השעה להקמתה של התארגנות נגבית אזרחית שביכולתה להעצים, לרשת ולחבר את כלל הקולות והכוחות הפועלים באזור לכדי כוח אפקטיבי שיוכל לייצג נאמנה את האינטרסים המשותפים של תושבי האזור.

מועצת הנגב, תפעל כמוסד ללא כוונות רווח ותעשה שימוש בכלים אזרחיים, קהילתיים ומחקריים לייצוג הולם של תושבי האזור, למען מימוש הפוטנציאל האנושי ולמען שיפור איכות חייהם של כלל תושבי הנגב, לטובת שגשוגה החברתי, הכלכלי והמדיני של מדינת ישראל.

ערכים משותפים

המועצה מכירה בייחודיותו של הנגב כאזור בעל מגוון רחב של קהילות ומגזרי תושבים, צורות התיישבות, היסטוריה עתיקת יומין, נופים ומרחבים ייחודים, כמו גם ערכי טבע ייחודיים, בע"ח, משאבי טבע ומעשי ידי אדם. את כל אלה יש לשמר ולפתח כחבל ארץ מובחן וייחודי במדינת ישראל.

לפיכך, תפעל המועצה לאורם של הערכים הבאים:

מועצת הנגב תיישם את ערכי מגילת העצמאות,  ללא הבדל דת, גזע ומין, כמו גם ערך כבוד האדם וחירותו.
המועצה תפעל בהתאם לערכי הפלורליזם, הדמוקרטיה והייצוגיות.
המועצה תשאף לפעול בראייה כלל אזורית בנושאים אזרחיים בהם יש קונצנזוס. יחד עם זאת, המועצה תשאף לקדם שיח בונה וחיובי גם בנושאים הנתונים במחלוקת בנגב ובחברה הישראלית.

ייחודיותה של מועצת הנגב

"מועצת הנגב" הינה ארגון אזרחי, המורכב מראשי רשויות, נציגי ציבור, נציגי מוסדות עוגן ומגזר עסקי מקומיים. היא שואפת לייצג את כלל תושבי האזור, להשמיע את קולם ולבטא את צרכיהם אל מול משרדי הממשלה השונים ואל מול קובעי מדיניות.
"מועצת הנגב" רואה את עיקר יעודה בהשפעה וקידום מדיניות תומכת נגב התורמת להעלאת איכות החיים ולשגשוגן של כלל הקהילות בנגב בכל תחומי החיים השונים והמגוונים.
המועצה לקחה על עצמה לפעול יחדיו במסגרת משותפת ולקדם אינטרסים אזרחיים המצויים בקונצנזוס.
לפיכך, התארגנות חיונית זו שנוסדה על ידי תושבים, נבחרי ציבור ואנשי מפתח מהאזור, ייחודית ומשלימה את סך המסגרות הפועלות באזור ואין לה מקבילה.

יעוד המועצה

מועצת הנגב תהווה זרוע ציבורית-אזרחית המייצגת את כלל אנשי הנגב. מנהיגות המועצה וחבריה תכלול נציגים מהשלטון המקומי הנבחר, פעילות ופעילים אזרחיים, ארגוני מגזר שלישי וחברה אזרחית, בעלותי עסקים בקהילה, אנשי אקדמיה, אנשי רוח ותרבות, כמו גם נציגים מן ההתיישבות הכפרית והעירונית, יהודים ובדואים, אשר יתנו ביטוי לקבוצות השונות המרכיבות את אוכלוסיית הנגב.

מועצת הנגב תשאף לפעולה רחבה לייצוג והובלה של מהלכים משותפים לחיזוק וביסוס הנגב ותושביו, במגוון רחב של סוגיות, כגון: בריאות, חינוך, תכנון מרחבי, דיור, תעשייה ותעסוקה, תחבורה, רווחה, תרבות ועוד

מועצת הנגב תפעל לייצוג קולו של הנגב במגוון תהליכי קבלת החלטות, פורמליים ובלתי-פורמליים, ותפעל למיצובו של הנגב כיחידה תרבותית-חברתית-כלכלית בעלת מאפיינים ייחודיים בעלי ערך אסטרטגי לאומי אשר יש להכיר בקיומם ולפעול תוך התחשבות בהם.

מטרות העמותה

מטרת העל: קידום שינוי מדיניות וסדר יום אזרחי התואמים את הצרכים, השאיפות והתקוות של תושבי אזור הנגב.

לפעול לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב, לרבות במסגרת של הכנת תכניות, ייזום תכניות ופעולות למול גופים שונים לרבות משרדי הממשלה השונים וכנסת ישראל.
להוביל מהלכים לחיזוק, פיתוח וביסוס הנגב ותושביו בנושאים של: בריאות, חינוך, תכנון מרחבי, דיור, פיתוח התעשייה וענפי התעסוקה, תחבורה, רווחה ותרבות.
לקחת חלק פעיל ו/או יוזם בביסוס תכניות-אב לפיתוח הנגב כולל תכניות אסטרטגיות, בכל מגוון הנושאים המוזכרים בסעיף 2 לעיל.
ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות, לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים בנגב.
חיזוק וקידום הקהילות החיות בנגב.
ייזום, עידוד וחיזוק שיתופי פעולה בין רשויות וארגונים הפועלים בדרום.
במסגרת מטרות אלו, רואה לנכון העמותה לקיים פעילויות התורמות לקהילת הנגב ולפתח פעילות קהילתית פריפריאלית הקשורה לאופי ומיקום הנגב. העמותה תקבל הקצבות, מענקים, תרומות מגורמים בישראל ומחוצה לה, מתנות ועיזבונות וכן תקבל סיוע בכל דרך אחרת לצורך קיום מטרותיה או מקצתן. העמותה תגבה דמי חבר ותשלומים אחרים לרבות עבור השירותים הניתנים על ידה. העמותה תערוך כנסים, ימי עיון, ותוציא לאור ספרים וכתבי עת. העמותה תחזיק, תפעיל ותנהל באמצעות גורמים חיצוניים, שירותים לרווחת תושבי הנגב וחבריה ושלא לצורך הפקת רווחים. העמותה תתקשר בחוזים ותבצע כל פעולה משפטית שיש לה קשר עם מטרות העמותה, במישרין או בעקיפין. העמותה תבצע כל פעולה שתידרש לביצוע מטרות העמותה, לרבות העסקת עובדים, קביעת נהלים וכיוצ"ב. העמותה תעשה כל פעולה שתהא מועילה, לפי שיקול דעתה לקיום מטרות העמותה וקידומן.

ארבעת היתדות של המועצה

הועד המנהל: הגוף המחליט מורכב מנציגי מגזרים שונים- יורכב, חציו פלוס אחד מראשי רשויות בנגב, היתר- מהחברה האזרחית והמגזר העסקי ומנציגי ציבור נבחרים (על ידי האסיפה הכללית). הועד המנהל אחראי על הכרעות אסטרטגיות, אשרור החלטות, תכניות עבודה ותקציבים. ועדות המשנה של המועצה יהיו כפופות לוועד המנהל ותעסוקנה בנושאים, אותן בחר הועד המנהל לקדם.
חברי מועצת הנגב: כל תושב נגב ותומך המשלם דמי חבר- בכדי לייצר לגיטימציה מרבית, מבנה המועצה מאפשר באופן עקרוני, לכל תושב נגב (או כל תומך המזדהה עם מטרות המועצה) לשלם דמי חבר סמליים ולהפוך לחבר מועצת הנגב. החברות במועצה תאפשר כניסה לאסיפה הכללית, קבלת דו"ח המפרט את פעילות המועצה, כמו גם תקנה לחבר השפעה על סדר היום של המועצה בהתאם לעקרונות היסוד.
וועדות המשנה: ועדות רב מגזריות האחריות לעיצוב האג'נדה- ועדות המועצה השונות מורכבות מצוותים מתנדבים רב מגזריים אשר לקחו על עצמם לקדם בהסכמה אחד מתחומי העניין של המועצה. כל ועדה לקחה על עצמה לייצג באמצעות חבריה את כלל העמדות ונקודות ההשקפה הרלוונטיות לתחום העניין של הועדה ולעצב נייר עמדה התואם את מסקנותיה. נייר עמדה זה יקודם על ידי הצוות השכיר בהתאם להחלטות הועד המנהל.
צוות שכיר: הצוות התפעולי של המועצה- מצומצם יחסית. מנכ"ל פלוס 4-5 אנשי מקצוע.

להורדת המסמך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *