• Home
  • קמפיין למען שירותי בריאות הולמים בנגב

 

קמפיין הבריאות הוא סדרת מהלכים הנועדו לקדם שירותי בריאות הולמים לתושבי הנגב. על פי כל המדדים והעובדות, מצב הבריאות כיום בדרום נמצא בפער גדול מהמצב הרצוי וביחס למרכז. אם נוסיף לכך את תנופת ההתפתחות הצפויה בשנים הקרובות הרי שאנו עלולים להגיע למצב חמור בו שרותי הבריאות - איכות וכמות - לא יספקו מענה הולם לצורכי תושבי הנגב.

מהו קמפיין בריאות?

סדרת מהלכים הנועדו לקדם שירותי בריאות הולמים לתושבי הנגב.

לנייר העמדה של מועצת הנגב>>

מהו מצב שירותי הבריאות בנגב?

שירותי הבריאות בדרום נמצאים בפער גדול מהמצב הרצוי וביחס למרכז. הגידול הצפוי במספר התושבים צפוי להגדיל פערים אלו ולהביא להתדרדרות נוספת של השרותים הניתנים לכמליון מתושבי הנגב.
למאגר הידע בנושא בריאות בנגב>>