monitor

דוח מוניטור נגב- מועצת הנגב המרכז להעצמת האזרח 2017


דוח המעקב אחר תוכניות ממשלתיות לפיתוח הנגב 2017 

פיתוח הנגב עומד במרכז העשייה הממשלתית מזה שנים רבות. מתוך הבנה כי יישום החלטות שלה הנוגעות לנגב הוא אינטרס ציבורי חשוב, החלטנו לעקוב במשך שנתיים אחר יישומן של 4 החלטות מרכזיות שהתקבלו בין השנים 2013 – 2014. הדו"ח הוא פרי עבודה משותפת של מועצת הנגב והמרכז להעצמת האזרח, והוא נכתב כחלק מפרויקט "המוניטור", המבצע מעקב ובקרה אזרחית לתהליכי יישום מדיניות מצד הממשל.

צפה במסמך
1 2 3 4